ITE - Instytut Turystyczno-Edukacyjny
Menu
WSZYSTKIE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ ITE
MAJĄ NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W INSTYTUCIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYM
PILOTAMI WYCIECZEK SĄ ZAWSZE LICENCJONOWANI PILOCI WYCIECZEK Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM
PRACOWNIKAMI INSTYTUTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
SĄ WYKŁADOWCY AKADEMICCY I PASJONACI PODRÓŻY !
PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH Z ITE
REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN
Wycieczki
Facebook
GEOMORFOLOGIA

NOWOŚĆ!!!

 

JAKO JEDYNI W POLSCE POWADZIMY ĆWICZENIA TERENOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH BAZUJĄC NA SWYM DOŚWIADCZENIU W PRACY ZE STUDENTMI W SZKOŁACH WYŻSZYCH

 

GEOLOGIA, GEOMORFOLGIA I HYDROLOGIA - ZAJĘCIA W TERENIE

PROGRAM ZAJĘĆ: na początku zajęć nauczyciel akademicki prowadzi pogadankę wstępną oraz pomaga w określaniu przez grupę  wybranych elementów pogody: temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, zachmurzenia. Następnie grupa zaopatruje się w sprzęt dydaktyczny i wychodzi w teren w celu zapoznania się z budową geologiczną, geomorfologią oraz warunkami hydrologicznymi panującymi na danym obszarze. W czasie ćwiczeń uczniowie wykonują szereg pomiarów terenowych, takich jak: wiercenia geologiczne, określenie litologii i genezy osadów, pomiar elementów kierunkowych w strukturach występujących w odsłonięciach oraz wykonanie przekroju koryta rzecznego i pH wody.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: około 8 h plus czas przejazdów pomiędzy szkołą a obszarem badań

  Uczeń po odbytych zajęciach zna:

·         Metody i techniki badań rzeźby terenu.

·         Podstawowe procesy odpowiedzialne za powstanie omówionych form

 

  Uczeń posiada umiejętności:

·         Analizy rzeźby w oparciu o: mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze, przekroje i mapy geologiczne,

·         Pomiaru, opisu i genetycznej klasyfikacji form rzeźby,

·         Wykonania dokumentacji z badań terenowych,

·         Wykonania szczegółowej mapy geomorfologicznej,

·         Interpretacji szczegółowej mapy geomorfologicznej.

·         Rozpoznaje i prawidłowo wyjaśnia prawidłowości rozwoju rzeźby w obszarze ćwiczeń.

·         Rozumie uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozwoju rzeźby

 

Przykładowa lekcja:

 

OBSZAR EDUKACYJNY "MROCZA "

 

Tematyka przewodnia: formy i osady polodowcowe

 

Opis obszaru: Obszar edukacyjny położony na zachód od Bydgoszczy na skraju malowniczej Krajny. Głównym elementem rzeźby terenu jest potężna rynna polodowcowa (rynna byszewska), w obrębie której znajduje się kilka jezior. W otoczeniu rynny znajduje się wysoczyzna morenowa,  której najwyższe punkty stanowią kemy i wzgórze moreny czołowej. Obniżenia wypełnione są namułami i osadami biogenicznymi. Obszar jest prawie całkowicie otwarty z lokalnymi, śródpolnymi zadrzewieniami. Gleby wykształcone na glinach polodowcowych sprzyjają rozwojowi upraw zbóż.

 

Stanowisko I: Oz i rynna polodowcowa: Rynna polodowcowa i sandr -obserwacja i analiza elementów rynny polodowcowej; ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna ozu - określenie położenia ozu w terenie, pomiary wysokości, długości formy oraz nachylenia zboczy, wiercenia geologiczne i analiza budowy geologicznej.

 

Stanowisko II: Pagórek kemowy i wysoczyzna morenowa - ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna kemu, wiercenia geologiczne w obrębie kemu i wysoczyzny - porównywanie osadów; badanie osadów we wkopie geologicznym.

 

Stanowisko III: Morena czołowa - analiza rzeźby terenu na podstawie mapy topograficznej i pomiarów w terenie, poszukiwanie głazów narzutowych, wiercenia w obrębie wzgórza i analiza osadów polodowcowych.

 

Stanowisko IV: Sandr i dolina rzeczna - obserwacja rzeźby terenu, wiercenia geologiczne i analiza osadów sandrowych, obserwacja elementów małej doliny rzecznej, pomiary pH wody, temperatury oraz głębokości koryta.

 

Stanowisko V: wiercenia w osadach organicznych (torfach), badanie pH i obserwacja środowiska obszarów podmokłych.

 

Kolejny przykładowy temat: Geologia i hydrogeologia południowych Kujaw

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z geologią i hydrogeologią obszaru południowych Kujaw na przykładzie rejonu Inowrocławia, Kruszwicy i Strzelna.

Program zajęć: Pierwsza godzina zajęć poświęcona jest na wykład dotyczący złóż surowców mineralnych, geomorfologię, geologię oraz hydrogeologię obszaru. Pozostała część zajęć odbywa się w terenie. Odwiedzając poszczególne punkty terenowe uczniowie wykonują pomiary mineralizacji, pH i temperatury wody, wiercenia geologiczne, pomiary wysokości zwierciadła wód podziemnych, a także mapę hydroizohips i przekrój geologiczny. Zapoznani zostają z problemami i korzyściami wynikającymi z eksploatacji złóż wód mineralnych, węgla brunatnego i surowców skalnych.

Czas trwania zajęć: 8h (w tym przejazdy po terenie)

Cele ogólne:Zapoznanie się z metodami badań geologicznych i hydrogeologicznych w terenie.
Poznanie zjawisk i procesów geologicznych mających wpływ na współczesną rzeźbę obszaru.
Pokazanie wpływu działalności gospodarczej człowieka na krajobraz.

Wybrane stanowiska:

Inowrocław: Wysady solne i wody mineralne.
Zadania:

·         Analiza mapy geologicznej i lokalizacja wysadu solnego w terenie.

·         Określenie wymiarów wysadu solnego na podstawie przekroju geologicznego.

·         Zwiedzanie muzeum kopalni soli.

·         Pobór próbek wody; pomiar mineralizacji, pH oraz temperatury wody za pomocą konduktometru i pH-metru.

·         Zastosowanie solanek i wód termalnych.

Kruszwica: Wahania poziomu wód podziemnych i powierzchniowych.
Zadania:

·         Pomiar wysokości zwierciadła wód podziemnych za pomocą świstawki w wybranych piezometrach.

·         Wykreślenie mapy hydroizohips.

·         Omówienie czynników wpływających na wahania poziomu wód powierzchniowych – przykład Jeziora Gopło.

Strzelno: Działalność lodowca: moreny i obszary sandrowe. Działalność człowieka.
Zadania:

·         Obserwacja rzeźby terenu, wiercenia geologiczne w różnych osadach polodowcowych.

·         Wykreślanie przekroju geologicznego.

·         Złoża węgla brunatnego – sposoby wydobycia i przekształcenie krajobrazu.

 

Dla Instytutu Turystyczno – Edukacyjnego

Opracowała: Izabela Jamorska